Quy định về việc Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017

Quy định về việc Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017 Xem

Phiếu đăng ký Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Mẫu