Quy định các đối tượng HSSV hệ chính quy được xét hưởng học bổng khuyến khích học tập và được khen thưởng

THÔNG BÁO

V/v quy định các đối tượng HSSV hệ chính quy

được xét hưởng học bổng khuyến khích học tập và được khen thưởng

 

          Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số: 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quy chế 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày  .10.2012 của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập và Hội đồng xét khen thưởng cho học sinh, sinh viên.

I. Tiêu chuẩn HSSV được xét hưởng học bổng KKHT như sau:

1.  Đạt loại học bổng:

+ Đạt loại Khá:           nếu Học tập đạt loại Khá và Rèn luyện đạt loại khá trở lên.

+ Đạt loại Giỏi:           nếu Học tập đạt loại Giỏi và Rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

+ Đạt loại Xuất sắc: nếu Học tập đạt loại XS và Rèn luyện đạt loại XS trở lên

(Nếu điểm rèn luyện không đúng theo quy định cho mỗi loại học bổng thì loại học bổng sẽ bị hạ xuống một bậc)

2.  Mức học bổng từng loại:

Được áp dụng theo quyết định số 745/QĐ-CĐKTYT II ngày 06.09.2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II;

3. Cách xét học bổng:

– HSSV có kết quả học tập, rèn luyện trong từng học kỳ đạt từ loại khá trở lên không có điểm học phần nào dưới 5 điểm (chỉ lấy điểm học phần lần thứ nhất) thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

Học bổng sẽ được xét theo từng ngành học và khóa học.

– Căn cứ vào chỉ tiêu số suất học bổng (trích 15% /tổng học phí lớp đóng)của từng ngành học theo khóa học thì Hội đồng sẽ lấy điểm từ trên cao xuống đủ chỉ tiêu được giao.

– Nếu hai HSSV có điểm học tập bằng nhau thì sẽ xét cho HSSV nào có điểm Rèn luyện cao hơn.

* Lưu ý:

– HSSV bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên không được đưa vào danh sách xét hưởng học bổng KKHT.

– HSSV đã có Quyết định xóa tên khỏi danh sách lớp thì không được đưa vào xét hưởng học bổng KKHT.

– Nếu HSSV có kết quả học tập Xuất sắc, rèn luyện tốt hoặc kết quả học tập Giỏi, rèn luyện Khá thì sẽ bị hạ một bậc xếp loại học bổng.

– Học bổng KKHT trên đây không thay thế chế độ ưu đãi và các loại học bổng khác.

II. Tiêu chuẩn tập thể và cá nhân HSSV được xét khen thưởng năm học và khóa học như sau:

A. ĐỐI VỚI TẬP THỂ LỚP HSSV:

     1. Lớp HSSV Tiên tiến năm học nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

  1. Lớp có cá nhân HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên
  2. Lớp có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên.
  3. Lớp không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
  4. Tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường.

     2. Lớp HSSV Xuất sắc năm học nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

  1. Lớp đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến
  2. Lớp có 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên
  3. Lớp có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc

B. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HSSV:

     1. Cá nhân  HSSV Xuất sắc năm học, khóa học nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Điểm học tập cả năm học, khóa học từ:  9.0 trở lên

b. Điểm rèn luyện cả năm học, khóa học từ:        90 điểm trở lên

2. Cá nhân  HSSV Giỏi năm học, khóa học nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Điểm học tập cả năm học, khóa học từ:  8.0 trở lên

b. Điểm rèn luyện cả năm học, khóa học từ:        80 điểm trở lên

3. Cá nhân  HSSV Giỏi năm học, khóa học và có nhiều đóng góp xây dựng trường, lóp nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Điểm học tập cả năm học, khóa học từ:  8.0 trở lên

b. Điểm rèn luyện cả năm học, khóa học từ:        90 điểm trở lên

 

 

C. MỨC CHI KHEN THƯỞNG

1. Lớp HSSV Xuất sắc năm học:                              400.000đ/lớp.

2. Lớp HSSV Tiên tiến năm học:                              200.000đ/lớp.

3. Cá nhân HSSV Xuất sắc năm học, khóa học:                200.000đ/HSSV

4. Cá nhân HSSV Giỏi năm học, khóa học:              150.000đ/HSSV

 

* Cá nhân HSSV Giỏi năm học, khóa học và có nhiều đóng góp xây dựng trường, lớp, mức thưởng tương đương với mức Xuất sắc.

 

D.CÁCH XÉT KHEN THƯỞNG:

+ Tập thể lớp HSSV đủ các tiêu chuẩn nêu trên sẽ được đưa vào danh sách xét khen thưởng năm học.

+ Số lượng HSSV được xét khen thưởng đúng bằng 10% số lượng HSSV trong lớp lấy theo thang điểm từ cao xuống thấp.

+ Cá nhân HSSV giữ các chức vụ trong lớp có kết quả học tập Giỏi nhưng thấp điểm hơn số HSSV trong chỉ tiêu thì sẽ được đưa vào xét khen thưởng theo đối tượng ưu tiên.

+ Cá nhân HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình sẽ không được đưa vào danh sách xét khen thưởng năm học.

+ Nếu HSSV có kết quả học tập giỏi, rèn luyện khá thì sẽ không được đưa vào danh sách xét thi đua khen thưởng.

III. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký (Các quy định trước đây trái với thông báo này đều bãi bỏ).

 

HIỆU TRƯỞNG