Nội dung viết thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2013-2014 (Đối với HSSV năm 2 và năm 3)

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày quan điểm và giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề Biển Đông?

Câu 2. Anh (chị) hãy nêu những điểm cơ bản trong Công tác HSSV năm học 2013-2014 của Nhà trường?

Câu 3. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của bản thân mình về truyền thống Nhà trường và ý kiến đóng góp với Nhà trường trong phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 Trưởng phòng Đào tạo

Nguyễn Thị Tâm

Yêu cầu:

– Mỗi HSSV tự viết tay 01 bản thu hoạch, cán bộ lớp tập hợp nộp cho cô Yến phòng Đào tạo từ ngày 3/9/2013 đến ngày 7/9/2013.

– Nhà trường sẽ chấm điểm, đánh giá bài thu hoạch của từng HSSV.