Khung ngày giờ thi học kỳ I, năm học 2017- 2018

Khung ngày giờ thi học kỳ I, năm học 2017-2018: Xem

Lưu ý: Lịch thi tại phòng máy phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ thông báo sau