[Điều chỉnh và cập nhật 31/3/2022] Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (ĐHCQ + LTCQ)

Phòng Đào tạo đại học điều chỉnh và cập nhật lịch thi kết thúc học phần ngày 21/3/2022.

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (ĐHCQ + LTCQ): Xem