Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018)

Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018): Xem lịch thi