Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học LT VLVH

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học LT VLVH:

  • Đại học (2) Kỹ thuật xét nghiệm y học 4: Xem
  • Đại học (2) Kỹ thuật hình ảnh y học 1: Xem