Kết quả tốt nghiệp và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả tốt nghiệp

  • Đại học hệ chính quy, khóa học 2013-2018 và 2014-2018: Xem
  • Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2018: Xem
  • Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2014-2018: Xem
  • Thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp: Xem