Kết quả tốt nghiệp và Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019

Kết quả tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019

Đại học chính quy khóa 2015-2019: Xem

Đại học chính quy khóa 2014-2019: Xem

Đại học liên thông VLVH khóa 2015-2019:Xem

Đại học liên thông VLVH khóa 2017-2019: Xem

Trung cấp chuyên nghiệp VLVH khóa 2015-2017: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019: Xem