Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên thiếu điểm: Xem

Thời gian thi kỳ thi phụ: từ 12-17/8/2019

Thời gian học lại, cải thiện điểm: 10-14/9/2019

Thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm: 27-28/9/2019

Thời gian thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm: 10-12/10/2019