Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên thiếu điểm:

+ Niên chế: Xem

+ Tín chỉ: Xem

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn xin học lại đồng thời cho Giảng viên phụ trách học phần và phòng Đào tạo đại học (CN. Toàn)

Thời gian học lại, cải thiện điểm: 28/8-01/9/2017

Thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, cải thện điểm: 15-16/9/2017

Thời gian thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm: 29/9-30/9/2017

Mọi thắc mắc xin liên hệ: CN. Nguyễn Ngọc Toàn, Điện thoại: 02363892062, Email: toant8@gmail.com