Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2020-2021 và điểm D chuyên ngành những học kỳ trước

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2020-2021 và điểm D chuyên ngành những học kỳ trước: Xem

Lưu ý:

  • Thời gian thi kỳ thi phụ ngày 20/4 và 22/4/2021 (lịch thi cụ thể trên website phòng Đào tạo đại học)
  • Những sinh viên không đủ điều kiện thi lần 1 phải liên hệ gv học bổ sung để đủ điều kiện thi kỳ thi phụ, nếu không học bổ sung để thi kỳ phụ, sinh viên phải học lại học phần