Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2019-2020 và điểm D các học phần chuyên ngành (cải thiện điểm bắt buộc)

Danh sách sinh viên thiếu điểm: Xem

Danh sách sinh viên điểm D các học phần chuyên ngành: Xem

+ Thời gian thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2019-2020: từ 24/02-  06/3/2020. Thời gian thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2019-2020 các lớp ĐH năm cuối: 07-08/4/2020 (Lịch thi cụ thể sẽ đăng trên website của Phòng)

 + Thời gian học lại, cải thiện điểm: 19 – 21/3/2020 và 26-28/3/2020

 + Kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm: 10-11/4/2020 và 17-18/4/2020

 + Kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm: 07-09/5/2020 

– Lưu ý: Những sinh viên không đủ điều kiện thi kỳ thi chính (lần 1), phải tham gia học để đủ điều kiện thi kỳ thi phụ.