Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2018-2019 (sau kỳ thi phụ)

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2018-2019 (sau kỳ thi phụ): Xem danh sách

Lưu ý: – Thời gian học lại, cải thiện điểm :21-23/3/2019 và 28-30/3/2019

– Thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiển điểm:  12-13/4/2019 và 19-20/4/2019

– Thời gian thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm: 03-04/5/2019 và 10-11/5/2019