Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thiếu điểm: Xem

 

Lưu ý: Lịch thi kỳ thi phụ: từ 26/02 đến 10/3/2018. Thời gian thi cụ thể, sinh viên cập nhật trên website và bảng thông báo phòng Đào tạo đại học. Sinh viên nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính Kế toán (tầng 5, khu A) trước khi thi.

  • Những sinh viên không đủ điều kiện thi kỳ thi phụ phải liên hệ giảng viên phụ trách học phần để học đủ điều kiện thi trước ngày 20/02/2018. (Sheet KhongđuKthiLan1)
  • Theo Thông báo số 641/TB-ĐHKTYDĐN ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Nhà trường về việc đủ điều kiện tham gia học phần Thực tế tốt nghiệp, kể từ năm học 2017 – 2018, những sinh viên trong quá trình học không hoàn thành các học phần thực tập chuyên ngành tại bệnh viện thì sẽ không được đi thực tế tốt nghiệp. Phòng Đào tạo đại học đã thống kê những trường hợp như trên (sheet DSSVthieudiemTTchuyennganhBV). Sinh viên liên hệ Khoa, Bộ môn để hoàn thành những học phần còn thiếu.