Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018: Xem thông báo

Quy định đánh giá học phần

Quy định đánh giá học phần Niên chế: Xem Tín chỉ: Xem

Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10

  Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10: download  

Quy định thi lại, học lại, học cải thiện điểm dành cho sinh viên

Thông báo các quy định đăng ký học cải thiện điểm dành cho sinh viên học theo học chế tín chỉ

Quy định và danh sách Cố vấn học tập các lớp Đại học theo học chế tín chỉ

Quy định công tác cố vấn học tập: Tải về Danh sách cố vấn học tập Tải về

Thông báo các quy định học lại, thi lại

Thông báo các quy định học lại, thi lại