Biễu mẫu năm 2017 (cập nhật ngày 13/11/2017)

  Biễu mẫu năm 2017: download  

Quy định đánh giá học phần

Quy định đánh giá học phần Niên chế: Xem Tín chỉ: Xem

Mẫu lý lịch sinh viên

LY LICH SINH VIEN 2017 (tải về)

Đơn xin học bổ sung học phần, học lại, cải thiện điểm, chuyển điểm

Đơn xin học bổ sung học phần: Tải về Đơn xin học cải thện điểm: Tải về Mẫu đơn xin học lại: Tải về Đơn xin chuyển điểm: Tải về  

Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10

  Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10: download  

Quy định thi lại, học lại, học cải thiện điểm dành cho sinh viên

Thông báo các quy định đăng ký học cải thiện điểm dành cho sinh viên học theo học chế tín chỉ

Quy định cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

Quy định cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học: Xem

Quy định và danh sách Cố vấn học tập các lớp Đại học theo học chế tín chỉ

Quy định công tác cố vấn học tập: Tải về Danh sách cố vấn học tập Tải về

Thông báo các quy định học lại, thi lại

Thông báo các quy định học lại, thi lại

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần