Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp cao đẳng và trung cấp

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2013 – 2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh lịch học phòng và giảng viên giảng dạy sẽ báo cho ban cán sự lớp.