Nội dung viết thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2013-2014 (Đối với HSSV năm 2 và năm 3)

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày quan điểm và giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề Biển Đông? Câu 2. Anh (chị) hãy nêu những điểm cơ bản trong Công tác HSSV năm học 2013-2014 của Nhà trường? Câu 3. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của bản thân […]