Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 4/2016

  Quyết định bảo lưu tháng 4/2016: download Quyết định xóa tên tháng 4/2016: download

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 3/2016

  Quyết định bảo lưu 3/2016: download Quyết định xóa tên 3/2016: download

Quyết định bảo lưu, xóa tên, tiếp tục vào học tháng 12/2015

  – Quyết định bảo lưu tháng 12/2015: download – Quyết định xóa tên tháng 12/2015: download – Quyết định tiếp tục vào học tháng 12/2015: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên HSSV tháng 10/2015

  Quyết định bảo lưu HSSV tháng 10/2015: download   Quyết định xóa tên HSSV tháng 10/2015: download  

Quyết định cho HSSV tiếp tục vào học 09/10/2015

Quyết định bảo lưu và tiếp tục vào học tháng 8/2015

  Quyết định bảo lưu tháng 8/2015: download Quyết định tiếp tục vào học tháng 8/2015: download  

Quyết định và danh sách xóa tên HSSV tháng 8/2015

  Quyết dịnh xóa tên HSSV tháng 8/2015: download Danh sách HSSV kèm theo: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 6 HK II, năm học 2014-2015

  Quyết định xóa tên tháng 06/2015: download Quyết định bảo lưu tháng 06/2015: download  

Quyết định xóa tên và danh sách kèm theo HK 2, năm học 2014 – 2015

  Quyết định xóa tên và danh sách kèm theo HK 2, năm học 2014 – 2015: download  

Quyết định và danh sách bảo lưu tháng 05/2015

  Quyết định và danh sách bảo lưu tháng 05/2015: download