Archives for 05/10/2022

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, học kỳ II, năm học 2021-2022

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, học kỳ II, năm học 2021-2022: Xem

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần: Xem quy định