Archives for Tháng Năm 2021

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến hết học kỳ I, năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên thiếu điểm (điểm F): Xem Danh sách sinh viên điểm D chuyên ngành: Xem – Thời gian học lại (điểm F), học cải thiện điểm (học phần điểm D chuyên ngành, các học phần điểm D không thuộc học phần chuyên ngành có nhu cầu học cải thiện điểm của học […]