Archives for 06/09/2017

Quy định đánh giá học phần

Quy định đánh giá học phần Niên chế: Xem Tín chỉ: Xem

Thông báo V/v đủ điều kiện tham gia học phần Thực tế tốt nghiệp

Những năm gần đây, có một số sinh viên năm cuối không hoàn thành các học phần thực tập chuyên ngành tại bệnh viện vì không tham gia đầy đủ các buổi thực tập theo quy định nhưng những sinh viên này vẫn được đi thực tế tốt nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo chất […]